Tên quốc gia..................... VIẸT NAM
Tên tỉnh................................ KHÁNH HOÀ
Tên thành phố..................

Bản đồ Hành chính tỉnh Khánh Hoà