Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................
Tên thành phố.................. THANH HOÁ

Bản đồ Tỉnh Thanh Hoá