Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................
Tên thành phố.................. THÁI BÌNH

Bản đồ Tỉnh Thái Bình