Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................
Tên thành phố.................. TÂY NINH

Bản đồ Tỉnh Tây Ninh