Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................  QUẢNG NAM
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Quảng Nam