Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................ NINH BÌNH
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Ninh Bình