Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................ HẢI DƯƠNG
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Hải Dương