Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................  BÌNH ĐỊNH
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Bình Định