Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................  BẮC GIANG
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Bắc Giang