Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................ YÊN BÁI
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Yên Bái