Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................ TRÀ VINH
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Trà Vinh