Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................ THANH HOÁ
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Thanh Hoá