Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................ THÁI NGUYÊN
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Thái Nguyên