Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................ TÂY NINH
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Tây Ninh