Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................ SƠN LA
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Sơn La