Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................ SÓC TRĂNG
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Sóc Trăng