Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................  PHÚ THỌ
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Phú Thọ