Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................ LAI CHÂU
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Lai Châu