Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................  HOA BÌNH
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Hoa Bình