Tên quốc gia......... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................
Tên thành phố..... TP LÀO CAI

Bản đồ Tp Lào Cai