Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................ KIÊN GIANG
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Kiên Giang