Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................
Tên thành phố.................. TP HỒ CHÍ MINH

Bản đồ Tp Hồ Chí Minh