Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................ HÀ TÂY
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Hà Tây