Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................
Tên thành phố.................. HÀ NỘI

Bản đồ Tp Hà Nội