Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................
Tên thành phố.................. TP HẢI PHÒNG

Bản đồ chi tiết Tp Hải Phòng