Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................
Tên thành phố.................. TP HẢI DƯƠNG

Bản đồ Tp Hải Dương