Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................
Tên thành phố.................. TP ĐÀ NẴNG

Bản đồ Tp Đà Nẵng