Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................  ĐĂK NÔNG
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Đắk Nông