Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................  ĐĂK LĂK
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Đắk Lắk