Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................  CAO BẰNG
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Cao Bằng