TỔNG CỤC DU LỊCH VIỆT NAM

Ðịa chỉ: 80 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3942 3760
Fax: (84-4) 3942 4115

Tổng cục Du lịch là cơ quan trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quản lý nhà nước và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về du lịch trong phạm vi cả nước.