Tên quốc gia..................... VIỆT NAM
Tên tỉnh................................ QUẢNG NINH
Tên thành phố..................

Bản đồ tỉnh Quảng Ninh