Chuyên nghiệp hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch – Giải pháp để nâng cao tính cạnh tranh cho du lịch Việt Nam - Tổng cục Du lịch
Cập nhật: 30/08/2017