Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 4 và 4 tháng năm 2013
Cập nhật: 02/05/2013
Trong tháng 4, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 613.919 lượt, tăng 4,5% so với tháng 3/2013, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng năm 2013 ước đạt 2.414.361 lượt, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2012.
Tổng cục Thống kê