Chương trình tổng thể Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2013
Cập nhật: 29/05/2012
Bộ VHTTDL đã có công văn gửi Bộ Ngoại giao về việc tổ chức Chương trình tổng thể Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2013.

Theo đó, Bộ VHTTDL đã đề nghị Bộ Ngoại giao xem xét, tổng hợp, xây dựng Chương trình tổng thể Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2013 trên cơ sở các Đề án do các cơ quan dự thảo, đảm bảo tuân thủ Quy chế tổ chức Ngày Việt Nam ở nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Ngoại giao là cơ quan đầu mối giúp Thủ tướng Chính phủ điều phối việc tổ chức các hoạt động Ngày Việt Nam ở nước ngoài, chịu trách nhiệm về nội dung chính trị...; các Bộ và các cơ quan khác phối hợp tham gia và chịu trách nhiệm về các hoạt động thuộc chức năng, quyền hạn của mình; Bộ Tài chính căn cứ dự toán của các Bộ, ngành tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định và giao dự toán cho các Bộ, ngành để tổ chức Chương trình Ngày Việt Nam ở nước ngoài theo quy định. Đặc biệt, do các  hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Ngày Việt Nam nằm ngoài các hoạt động giao lưu và xúc tiến chuyên ngành song phương và đa phương về văn hóa, du lịch giữa Việt Nam với các nước hoặc các tổ chức, hiệp hội quốc tế, nên ngân sách cho các hoạt động này phải là nguồn ngân sách riêng, bên cạnh kinh phí hoạt động đối ngoại thường xuyên của Bộ VHTTDL.  

Bộ VHTTDL đã kiến nghị Bộ Ngoại giao làm việc với các cơ quan hữu quan, đệ trình Chính phủ xem xét cấp kinh phí riêng cho các Bộ, ngành thực hiện các đề án trong khuôn khổ Chương trình tổng thể Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2013.

CINET