Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 2 và 2 tháng năm 2012
Cập nhật: 05/03/2012
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 ước đạt 681.849 lượt, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2011 và tăng 8,2% so với tháng trước. Tính chung 2 tháng năm 2012, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 2011.
Tổng cục Thống kê