Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 1 năm 2012
Cập nhật: 07/02/2012
Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 ước đạt 630.000 lượt, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2011 và tăng 6,2% so với tháng 12 năm 2011.
Tổng cục Thống kê