Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Năm Du lịch Quốc gia Thái Nguyên 2007
Cập nhật: 07/01/2007
Để tổ chức thành công Năm Du lịch Thái Nguyên 2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Chỉ thị với nội dung như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Nguyên, tháng 8 năm 2005 về việc tổ chức “Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về ATK Thái Nguyên chỉ đạo kháng chiến, lấy năm 2007 là năm du lịch về cội nguồn tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên”; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về phát triển du lịch Thái Nguyên, giai đoạn 2006-2010; căn cứ Công văn số 2368/VPCP-KTTH ngày 04/5/2006 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Năm Du lịch Thái Nguyên 2007.

Việc tổ chức Năm Du lịch với chủ đề “Năm Du lịch Thái Nguyên về Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc 2007”, nhằm phát huy giá trị, ý nghĩa lịch sử to lớn của Thủ đô kháng chiến - Chiến khu Việt Bắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; khai thác tiềm năng sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử cách mạng Việt Nam và ATK Thái Nguyên, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (20/5/1947 – 20/5/2007).

Đây cũng là cơ hội để tuyên truyền quảng bá về du lịch Thái Nguyên và các tỉnh vùng Việt Bắc với quy mô lớn trong và ngoài nước; giáo dục cho thế hệ trẻ phát huy truyền thống và niềm tự hào về lịch sử cách mạng ATK Việt Bắc; thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến Thái Nguyên và các tỉnh Việt Bắc; thu hút đầu tư, thúc đẩy phát rtiển kinh tế-xã hội ở địa phương và phát triển du lịch Quốc gia, góp phần thực hành thành công Chương trình hành động Quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010.

Các hoạt động của Năm Du lịch phải bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, nội dung phong phú, thiết thực gắn liền với các sự kiện lịch sử, các di tích lịch sử cách mạng Việt Nam, ca ngợi về Đảng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chiến khu Việt Bắc, nhất là hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Thái Nguyên lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nêu cao tinh thần và ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để tổ chức thành công Năm Du lịch Thái Nguyên 2007, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về Năm Du lịch Quốc gia, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức trách nhiệm, huy động sức mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế trong và ngoài tỉnh; động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia làm tốt công tác chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Năm Du lịch Thái Nguyên 2007.

2. Các cấp, các ngành, các địa phương và các tổ chức đoàn thể cần xác định công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện Năm Du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2007; chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Năm Du lịch và các bộ, ngành Trung ương kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, tình hình cụ thể của ngành, địa phương và đơn vị mình xây dựng chương trình hành động thiết thực, tạo ra phong trào thi đua trong toàn tỉnh để hưởng ứng và thực hiện đạt hiệu quả cao nhất các nội dung, nhiệm vụ của Năm du lịch.

3. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng phát triển du lịch; tôn tạo các di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh, chỉnh trang đô thị và thôn bản; tuyên truyền quảng bá cho Năm Du lịch; đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các sản phẩm du lịch của tỉnh.

4. Các ban của Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ Đảng.
 

T/M Ban Thường vụ
Bí thư
Nguyễn Bắc Son

Sở Thương mại và Du lịch Thái Nguyên