Đàn Nam Giao - Thừa Thiên Huế (Ảnh: Khánh Luân) - Tổng cục Du lịch
Đàn Nam Giao - Thừa Thiên Huế (Ảnh: Khánh Luân)
Cập nhật: 06/07/2018
Album