Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2005
Cập nhật: 09/03/2005
Trong tháng 2/2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 283.897 lượt người. Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2005 lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 584.969 lượt người, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2004.

Theo thị trường

Thị trường

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Trung Quốc

141.286

giảm 5,5%

Mỹ

63.191

tăng 10,9%

Hàn Quốc

51.587

tăng 41,4%

Nhật Bản

45.389

giảm 5,5%

Ðài Loan

45.132

tăng 9,8%

Campuchia

31.733

tăng 153,2%

Úc

27.618

tăng 14,1%

Pháp

20.627

tăng 32,1%

Anh

14.227

tăng 19,7%

Đức

12.505

tăng 20,4%

Các thị trường khác

131.674

-

Theo phương tiện đến

Phương tiện

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Ðường hàng không

383.164

tăng 23,7%

Ðường biển

35.576

giảm 27,0%

Ðường bộ

161.229

tăng 2,7%

Theo mục đích

Mục đích

Lượt khách

So với cùng kỳ 2004

Du lịch, nghỉ ngơi

350.006

tăng 20,7%

Công việc

62.697

giảm 17,6%

Thăm thân nhân

104.830

tăng 4,3%

Mục đích khác

67.436

tăng 25,5%

Tổng cục Thống kê