Bảo tàng Chiến thắng B52 - Hà Nội (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 14/03/2018
Album