Đền Đuổm - Thái Nguyên (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 06/03/2018
Album