Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Thái Nguyên (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 08/02/2018
Album