Động Phong Nha - Quảng Bình (Ảnh: Thế Phi)
Cập nhật: 29/01/2018
Album