Động Phong Nha - Quảng Bình (Ảnh: Anh Dũng)
Cập nhật: 29/01/2018
Album