Đền thờ Quang Trung - Nghệ An (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 12/12/2017
Album