Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam - Thái Nguyên (Ảnh: TITC)
Cập nhật: 20/10/2017
Album