Lễ hội đình Bình Đà - Hà Nội (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 14/09/2017
Album