Thư viện Quốc gia - Hà Nội (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 08/09/2017
Album