Lễ hội đình - đền Chèm (Ảnh: Huy Hoàng)
Cập nhật: 15/05/2017
Album