Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ II – 2015
Cập nhật: 05/09/2014
(TITC) - Nhằm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Kế hoạch số 13/KH-HĐTĐKT ngày 03/6/2014 của Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương về tổ chức Đại hội Thi đua và Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, ngày 15/8/2014, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2589/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ II - 2015.

Theo Kế hoạch đã được ban hành, việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước Bộ VHTTDL lần thứ II – 2015 sẽ tập trung vào các nội dung:

Thứ nhất là, đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL lần thứ I - 2010 đến nay đối với việc thực hiện nhiệm vụ, những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong những năm tới.

Thứ hai là, biểu dương thành quả chung của các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân, Anh hùng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên cả 4 lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, qua đó khơi dậy cổ vũ sức mạnh to lớn của Bộ đa ngành, đa lĩnh vực, phát huy sức mạnh nội lực, tạo động lực mới cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hoá, xã hội của Ngành, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010 – 2015 và những năm tiếp theo.

Thứ ba là, thông qua Đại hội, Hội nghị khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và thực hiện tốt các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Theo đó, những nội dung cần tập trung từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL lần thứ II-2015 gồm: Phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn Ngành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền với chủ đề “Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước”; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Nghị Quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị Quyết Hội nghị Trung ương 9, khoá XI về xây dựng và phát triển nền văn hoá và con người Việt Nam phát triển bền vững trong thời kỳ đổi mới; Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng; Trên cơ sở các bài học kinh nghiệm đã được tổng kết, cần tiến hành việc phổ biến, giới thiệu học tập, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt.

Xem toàn văn Quyết đnh s 2589/QĐ-BVHTTDL

Hương Lê